World Commodity Prices Toukokuu 2013

Raaka-aineiden hinnat vakautumassa

Raaka-aineiden hinnat alenevat tänä vuonna keskimäärin 3 prosenttia eli saman verran kuin vuotta aiemmin, arvioi eurooppalaisten ennustelaitosten liitto AIECE tuoreessa katsauksessaan ”World Trade and Commodity Prices in 2013–2014”. Ensi vuonna raaka-aineiden hintojen ennakoidaan laskevan prosentin dollarimääräisiin hintoihin perustuvalla HWWI-indeksillä mitattuna. Jos energiaraaka-aineita ei oteta huomioon, hintojen odotetaan alenevan tänä vuonna samat 3 prosenttia, verrattuna viime vuoden 13 prosentin laskuun. Ensi vuonna muiden kuin energiaraaka-aineiden hintojen laskun odotetaan pysähtyvän.

Yleisesti ottaen raaka-ainemarkkinoilla vallitsee viimeaikaisen hitaan talouskasvun vuoksi liikatarjonta. Joistakin maatalousperäisistä raaka-aineista on ollut tilapäisesti pulaa poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Pulan uskotaan kuitenkin hellittävän, jos sään vaihtelut pysyvät normaaleissa rajoissa ennustejakson aikana. Kun maailmantalouden kasvuvauhdin odotetaan jäävän vaatimattomaksi ja lähestyvän vasta ensi vuoden puolella pitkän aikavälin keskiarvoa, raaka-aineiden hintojen ei ennakoida kääntyvän selkeään nousuun tämän ja ensi vuoden aikana. Toisaalta raaka-aineiden nykyinenkin hintataso on historiallisesti tarkasteltuna edelleen suhteellisen korkea.

Tänä vuonna odotetaan elintarvikkeiden ja perusmetallien hintojen laskevan eniten, 10 ja 4 prosenttia. Rautamalmin ja -romun hintojen ennakoidaan puolestaan nousevan 6 prosenttia. Niiden hintojen kehitys on muista raaka-aineista poikkeavaa myös ensi vuonna. Rautamalmin ja -romun hintojen odotetaan alenevan 10 prosenttia, kun rautamalmin tuotantokapasiteetti kasvaa merkittävästi kysynnän kasvua nopeammin. Muuten muiden kuin energiaraaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän jokseenkin vakaina tai nousevan hieman.

Raakaöljyn hintojen ennakoidaan alenevan hieman, 2 prosenttia. Öljyn tuotanto kasvaa erityisesti OPEC-maiden ulkopuolella, muun muassa siksi, että ei-konventionaalisten lähteiden hyödyntäminen lisääntyy. OPEC-maiden (erityisesti Saudi-Arabian) odotetaan kuitenkin rajoittavan tuotantoaan hintakehityksen vakauttamiseksi. Lähi-idän poliittiseen kehitykseen liittyy edelleen epävarmuutta, mikä nostaa raakaöljyn hintaan sisältyvää riskilisää. Maakaasun hintoihin kohdistuu laskupaineita, kun liuskekaasun tuotanto lisääntyy nopeasti Yhdysvalloissa. Liuskekaasun hyödyntäminen on leviämässä myös muihin maihin, mutta lisääntyvän tarjonnan vaikutus Euroopan markkinoihin jää toistaiseksi vähäiseksi. Euroopassa maakaasun hinta on suurelta osin (hieman yli 60 %) pitkäaikaisilla sopimuksilla kytketty raakaöljyn hintaan.

Metallien ja mineraalien hinnat alenivat merkittävästi viime vuonna, kun kysyntä oli laimeaa sekä teollisuusmaissa että kehittyvissä talouksissa. Vuodenvaihteen hinnannousu osoittautui tilapäiseksi, kun Yhdysvaltojen ja Euroopan näkymät heikkenivät, eikä kehitys ollut Kiinassakaan odotetun vahvaa. Jatkossa metalleja hyödyntävien sektoreiden kasvun odotetaan nopeutuvan Kiinassa, kun maan hallitus pyrkii elvyttämään taloutta muun muassa perusrakenneinvestoinneilla. Historiallisesti tarkasteltuna Kiinan kasvuvauhti jää kuitenkin maltilliseksi, minkä vuoksi metallien hintojen nousuvauhdilla on rajansa.

Maatalousperäisten raaka-aineiden hinnat laskivat viime vuonna merkittävästi, 16 prosenttia, mutta kehitys näyttää sen jälkeen vakautuneen. Tänä ja ensi vuonna hintojen odotetaan nousevan maltillisesti, kun kysyntä vahvistuu maailmantalouden kasvun nopeutuessa. Merkittävin poikkeus on luonnonkumi. Sen kysyntä autoteollisuudessa jatkuu laimeana, mikä painaa hintoja. Selluloosan hintojen odotetaan toipuvan jonkin verran viime vuoden laskun jälkeen, kun kysyntä lisääntyy ja varastot on saatu puretuiksi. Sahatavaran hintojen odotetaan hyötyvän Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden toipumisesta ja Aasiassa vahvana jatkuvasta kysynnästä.

Elintarvikkeiden hintakehitys palautui vuoden 2011 voimakkaan nousun jälkeen maltillisemmaksi viime vuonna. Elintarvikkeiden hinnat laskivat keskimäärin 5 prosenttia, mutta eri raaka-aineryhmien välillä oli suuria eroja. Viljojen hintojen vuosikeskiarvo pysyi lähes muuttumattomana, vaikka hinnat vaihtelivat voimakkaasti vuoden aikana. Soijan hinta nousi tiukoilla markkinoilla 10 prosenttia, mutta kahvin, kaakaon ja teen hinnat alenivat lähes neljänneksellä, kun tuotanto ylitti kysynnän. Tänä vuonna elintarvikkeiden hintojen ennakoidaan yleisesti laskevan, mutta laskun odotetaan jäävän rajoitetuksi. Pääosan siitä arvioidaan jo tapahtuneen. Ensi vuonna hintojen ennakoidaan pysyvän pääosin muuttumattomina.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Toukokuu 2013
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.