World Commodity Prices Toukokuu 2015

Raaka-aineiden hinnat kääntymässä lievään nousuun

Raaka-aineiden hinnat kääntyvät lievään nousuun ennustejakson 2015 – 2016 aikana, ennakoi Euroopan ennustelaitosten liiton AIECEn raaka-aineryhmä raportissa ” World Trade and Commodity Prices in 2015 – 2016”. Eniten nousevat raakaöljyn vetäminä energiaraaka-aineiden hinnat. Raakaöljyn barrelihinnan arvioidaan asettuvan pitkällä aikavälillä 70 – 75 dollarin haarukkaan.

Vallitsevan alhaisen hintatason vuoksi raakaöljyn kysynnän ennakoidaan kasvavan lähikuukausina, joskin kasvu jäänee maltilliseksi. Kun matala hinta vähentää samanaikaisesti liuskeöljyn tuotantoa Yhdysvalloissa, raakaöljyn hintaan kohdistuu nousupaineita. Hintojen ei kuitenkaan uskota ylittävän 100 dollaria barrelilta, koska sillä tasolla pelkästään amerikkalaisen liuskeöljyn tuotannon kasvu riittäisi taas aiheuttamaan liikatarjontatilanteen markkinoilla.

AIECEn raaka-aineryhmä arvioi kuitenkin, että uuden tasapainon löytyminen saattaa viedä aikaa, ja hintojen vaihtelut saattavat olla voimakkaita ennen sitä. Raportissa korostetaan myös, että ennusteeseen liittyy huomattavia epävarmuuksia, koska sekä kysyntä- että tarjontapuolella on isoja riskejä.

Kivihiilen hinnan ennakoidaan alenevan ennustejakson aikana. Kivihiilen tuotantokapasiteettia on lisätty runsaasti Kiinan viime vuosikymmenellä voimakkaasti kasvaneen kysynnän vuoksi. Kiina pysyy vuosina 2015 – 2016 edelleen kivihiilen suurimpana kuluttajana ja tuojana, mutta tuonnin kasvu jää varsin maltilliseksi.

Värimetallien hintojen odotetaan vähitellen kääntyvän nousuun. Useimpien värimetallien hinnat ovat lähellä tuotantokustannuksia, joten niiden lasku nykytasosta on epätodennäköistä. Kun joidenkin kaivoksien malmivarannot ehtyvät, ja kannattamattomia kaivoksia suljetaan, useimpien värimetallien markkinatilanne kiristyy. Vuodesta 2016 alkaen niiden hintojen odotetaan kääntyvän merkittävään nousuun.

Muiden värimetallien tavoin myös nikkelin hintojen odotetaan kääntyvän maailmanlaajuiseen nousuun vuoden 2015 jälkipuoliskolla, kun heikkolaatuisemman harkkonikkelin tuotanto pienenee, ruostumattoman teräksen kysyntä kasvaa Euroopassa, ja nikkelimalmin saanti vähenee. Nikkelimarkkinoilla voi vuoden 2015 loppua kohden esiintyä liikakysyntää, joka saattaa vahvistua vuoden 2016 aikana. Nikkelivarastot ovat kuitenkin suuret, ja uusi tarjonta saattaa jossain määrin korvata harkkonikkelin vähenevää tuotantoa, mikä voi hillitä hintojen nousua vuonna 2016.

Rautamalmin hinnan odotetaan pysyvän pitkään alhaisena, kun sen kysyntä kasvaa hitaasti, mutta tarjonta on voimakkaassa nousussa. Erityisesti Australiassa tuotantokustannuksiltaan alhainen tarjonta on kasvanut massiivisesti. Rautamalmin hinnan ennustamiseen liittyvää epävarmuutta lisää se, että tuotantokustannuksiltaan korkeamman tuotantokapasiteetin sulkemisen ajoitus on osaksi riippuvainen poliittisista päätöksistä.

Maailman teräsmarkkinat kärsivät edelleen merkittävästä liikakapasiteetista, joka synkistää näkymiä. Esimerkiksi rakennusteräksen hintojen odotetaan alenevan 10 prosenttia vuonna 2015. Vuonna 2016 niiden hintakehityksen odotetaan vakautuvan.

Vaikka erityisesti Kiinassa suljetaan vanhoja ja tehottomia terästehtaita, aiempien suurten investointien seurauksena markkinoille tulee uutta tuotantokapasiteettia. Kiinassa tuotettua terästä virtaa kasvavassa määrin maailmanmarkkinoille, kun teräksen kysynnän kasvu maassa hidastuu. Se on iso huolen aihe muun maailman tuottajille, ja saattaa pahentaa meneillään olevia kauppakiistoja. Teräsmarkkinoiden normalisoituminen edellyttää huomattavaa tuotantokapasiteetin vähennystä maailmanlaajuisesti.

Pitkäkuituisen havusellun hinnan odotetaan alkuvuoden laskun jälkeen kääntyvän hienoiseen nousuun vuoden 2015 loppua kohden. Vuodelle 2016 ennakoidaan maltillista 3 prosentin nousua. Sellun kysyntä on jatkunut vahvana Kiinassa, ja Euroalueen kasvun vahvistuminen parantaa pitkäkuituisen havusellun markkinanäkymiä yhdessä Yhdysvaltojen hyvän talouskehityksen kanssa. Hintojen nousua jarruttaa pitkäkuituisen havusellun ja muiden sellulaatujen tuotantokapasiteetin ja tuotannon kasvu.

Sahatavaran hintojen odotetaan alenevan vuosina 2015 ja 2016, koska markkinoilla on liikatarjontaa. Vuoden 2016 lopulla liikatarjonnan odotetaan kuitenkin alenevan ja hintojen elpyvän.

Viljojen markkinatilanteen ennakoidaan tasapainottuvan, ja joidenkin viljojen osalta kysyntä saattaa jopa ylittää tuotannon vuosina 2015 – 2016. Varastojen taso on kuitenkin historiallisesti korkea, joten tarjonnan odotetaan pysyvän runsaana ennustejakson aikana. Hintojen nousunäkymät ovat siten rajoitetut. Vuonna 2015 viljojen hintojen odotetaan keskimäärin alenevan 12 prosenttia, ja nousevan hieman vuonna 2016.

Kahvin hintojen viimeaikaisen laskun arvioidaan olleen liian nopeaa, joten hinnoissa on nousuvaraa. Kahvimarkkinoilla ennakoidaan esiintyvän liikakysyntää kuluvalla ja tulevalla satokaudella, mikä tukee hintoja vuonna 2015 ja 2016.

Liitteet:
  • World Trade and Commodity Prices Toukokuu 2015
  • Rekisteröidy tilaajaksi tai tilaa yksittäiskappale PDF-muodossa.